دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، در حكمي دکتر مرتضي ايرواني را به سمت مدير گروه علوم قرآن وحديث دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه منصوب نمود.

در اين حكم آمده است:

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده الهيات و معارف اسلامي به موجب اين حكم از تاريخ 1400/07/19 با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه آموزشي علوم قرآن و حديث اين دانشكده منصوب مي‌شويد.
ضروري است برنامه مدوّن گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره‌گيري از خرد جمعي در فضايي آكنده از همدلي و وفاق در اولويت كاري خود قرار دهيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
محمد كافي- رئيس دانشگاه

دانشکده الهیات این انتصاب را به ایشان تبریک می گوید.

تعداد کل بازدید:
۱۲۱۷۳۸۱
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد