راهنمای استفاده از سامانه های آموزش الکترونیکی

 

1

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي وﻳﮋه اﺳﺘﺎدان

2

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي وﻳﮋه دانشجویان

3

راهنماي تصويري اتصال مستقيم به وبينار مستقل از پويا (ويژه استاد و دانشجو)

4

ضوابط استفاده از سامانه های آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد

5

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼس ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻳﮋه اﺳاتید

6

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻼس ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

7

راهنمای امکان ورود دانشجویان سایر گروه ها به یک گروه

8

راهنمای انتساب نقش ویژه اساتید

9

راهنماي تصويري حضور و غياب دانشجويان در پرتال پويا

10

راهنماي تصويري سامانه دیدار

11

راهنماي تصويري انتقال بانک سوال در Vu

12

راهنماي تصويري اضافه و حذف کردن دانشجو در Vu

13

راهنمای استفاده مجدد از یک درس در Vu

14

راهنمای انتقال محتوا از یک درس به درسی دیگر در Vu

15

راهنمای انتقال نمرات از Vu

تعداد کل بازدید:
۱۲۱۷۳۸۶
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد