فراخوان ثبت نام طرح خوشه بندي شهاب

گروه شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر (شهاب) دانشگاه فردوسي مشهد، در راستاي اجراي سياست هاي خود مبني بر ايجاد

نشاط علمي و ارتقاي  سطح كيفي دانشجويان دانشگاه اعم روزانه، نوبت دوم و بين الملل در مقاطع كار شنا سي

،كار شنا سي ار شد، دكتري حرفه اي ودكتري تخصصي (Ph.D) ، طرح خو شه بندي دانشجويان مستعد را به اجرا در

آورده كه شرايط وضوابط ثبت نام در اين طرح كه در رابطه با كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي ، اجتماعي

و ورزشي دانشجويان برنامه  ريزي شده است، به شرح زير مي باشد:

1)كسب رتبه برتر در هر يك از موارد زير:

المپيادهاي علمي دانش آموزي و دانشجويي در سطح ملي و بين المللي (رتبه هاي اول تا پانزدهم)

آزمون سراسري در مقطع كارشناسي(5/2انحراف معيار بالاتر از ميانگين اعلامي توسط سازمان سنجش آموزش كشور

آزمون سراسري در مقطع كارشناسي ارشد(رتبه هاي اول تا بيستم در هر كد رشته)

آزمون سراسري دكتري تخصصي (رتبه هاي اول تا سوم در هر كد رشته)

آزمون جامع پيش درمانگاهي دكتري حرفه اي(رتبه هاي اول تا سوم)

جشنواره هاي معتبر ملي شامل :

خوارزمي،فارابي، رازي ، ابن سينا و ساير جشنواره  هاي مورد تاييد بنياد ملي نخبگان

مسابقات علمي و مهارت معتبر ملي و بين المللي

2) دانشجوي نمونه و ممتازكشوري

3)ثبت اختراع مورد تاييد  سازمان پژوهش هاي علمي و  صنعتي و يا  ساير مراجع معتبر ملي و بين المللي با ارايه گواهي

تاييد علمي/عضو موسس شركت هاي فناور يا دانش بنيان

4 )برگزيدگان فعاليت هاي قرآني، ادبي ،هنري و ورزشي در مسابقات معتبر ملي و بين  المللي

5 )كسب رتبه برتر معدل ميان دانشجويان هم ورودي به لحاظ ميانگين كل( 15 در صد برتر در مقطع كار شنا سي و

10درصد برتر در مقطع كارشناسي ارشد در هر كد رشته –گرايش)

6 )حائزان شرايط آيين نامه پذيرش بدون آزمون در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري (سهميه استعدادهاي درخشان)

7) احراز برتري ن سبي در ميان دان شجويان هر ر شته –گرايش از لحاظ بروندادهاي پژوه شي  شامل:

انتشار مقالات در نشريات معتبر (ISI )،علمي–پژوهشي و علمي –ترويجي مورد تاييد وزارت علوم

8 )حضور در فعاليت هاي تاثيرگذار اجتماعي با تاييد نهادهاي مسوول

9) مجري برنامه هاي مصوب شهاب (تسهيلات برنامه محور)  در سال تحصيلي گذشته بند ويژه - استعداديابي شهودي:

دانشجوياني كه شامل هيچ يك  ازشرايط ا الي  9نبوده ،اما داراي استعدادهاي ويژه و شرايط مطلوب  ازلحاظ كيفي در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي،فرهنگي،اجتماعي، هنري وورزشي هستند،مي توانند با ارايه مدارك معتبر، در طرح خوشه بندي  شهاب  ثبت نام نمايند. مسلما تاييد اس  تعدادهاي ويژه منو  به ارايه مدارك معتبر، تاييد نماينده شهاب دانشكده و بررسي داوران خواهند بود.داوري پرونده هاي طرح خو شه بندي در  سه مرحله گروه، دان شكده و دان شگاه تو سط ا ساتيد برج سته انجام و دان شجويان در  سه خوشه (1 ، 2و 3 ) تعيين سطح مي شوند.

 براي اطلاع از تسهيلات طرح خوشه بندي  به آدرسwww.shahab.um.ac.ir مراجعه نماييد.

زمان ثبت نام:از  25آبان ماه لغايت  25آذر ماه

محل ثبت نام:جهت ثبت نام به  پرتال دانشجويي ، قسمت آموزشي مراجعه كنيد.

تعداد کل بازدید:
۱۲۱۷۳۹۱
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد