بر اساس مصوبات  شوراي آموزشي دانشگاه و مطابق سنوات قبل، دانشجويان كارشناسي با داشتن شرايط ذيل مجاز به انتخاب واحد در نيمسال سوم (تابستان) سال تحصيلي 98-1397 مي باشند.

1- تمامي دانشجويان مقطع كارشناسي مطابق  آيين نامه آموزشي مجاز به انتخاب 6 واحد درسي به صورت حضوري در نيمسال تابستاني مي باشند.

2- دانشجوياني كه با 8 واحد درسي فارغ التحصيل مي شوند مطابق مقررات مي توانند دروس باقيمانده را در نيمسال تابستان  به صورت حضوري  اخذ نمايند.

3- درصورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها  دو درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند تا سقف 8 واحد به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد.

4- براساس مصوبات موجود، دانشجويان كارشناسي كه در آزمون تحصيلات تكميلي شركت و پذيرفته شوند، مي توانند تا سقف 8 واحد با هر تعداد درس، دروس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايند و درصورت قبولي درآزمون كارشناسي ارشد يك درس باقيمانده را نيزبه صورت پيش ترم در نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398 انتخاب و حداكثر تا تاريخ 98/6/31 فارغ التحصيل شوند. 

تذكر1: لازم است از دانشجويان مشمول رديف 4 تعهد اخذ گردد كه درصورت عدم قبولي درمقطع كارشناسي ارشد واحدهاي مذكور حذف خواهد شد و دانشجو ملزم به پرداخت هزينه مربوط خواهد بود.

تذكر2: اخذ دروس معرفي به استاد توسط دانشجويان روزانه مستلزم پرداخت شهريه مطابق تعرفه دوره هاي نوبت دوم مي باشد.

تعداد کل بازدید:
۱۲۱۷۳۸۴
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد