جلسه پيش دفاع دكتري گروه علوم قرآن و حديث

دانشجو : آقاي محمدرضا بهادري
عنوان: روش هاي رويارويي پيامبران با جريان هاي مخالف با تكيه بر آزادي بيان در قرآن
استاد راهنما: دكتر صاحبعلي اكبري
استاد مشاور: دكتر سيد كاظم طباطبايي پور
اساتيد داور: دكتر مرتضي ايرواني - دكتر محمد حسن رستمي
زمان: شنبه 97/5/13 ساعت 11:30 سالن شوراي دانشكده الهيات

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۲۰
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد