جلسه پيش دفاع دكتري گروه علوم قرآن و حديث

دانشجو : خانم مليكا كرد لويي
عنوان: بررسي تغني قرآن كريم، چرايي و چگونگي
استاد راهنما: دكتر محمد حسن رستمي
استاد مشاور: دكتر مرتضي ايرواني
اساتيد داور: دكتر محمد علي رضايي كرماني - دكتر صاحبعلي اكبري
زمان: دوشنبه 97/3/28 ساعت 10 صبح سالن شوراي دانشكده الهيات

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۱۶
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد