جلسه سمينار دكتري گروه علوم قرآن و حديث

​دانشجو: آقاي سيد علي اصغر حسيني محمد اباد

عنوان: شناسايي و طبقه بندي اهداف و روش هاي تربيت اخلاقي قرآن و نقد رويكرد هاي موجود

استاد راهنما: دكتر محمد حسن رستمي

استاد مشاور: دكتر ابوالفضل غفاري

زمان: چهارشنبه 97/3/23 ساعت 11 صبح سالن شوراي دانشكده الهيات

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۲۰
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد